Remissyttrande E18 genom Karlstad

Trafikverket genomför en åtgärdsvalsstudie för E18 genom Karlstad för att studera hur vägens funktion kan stärkas enligt kriterier för Funktionellt prioriterat vägnät, det vill säga som led för genomfartstrafik, kollektivtrafik, godstrafik och arbetspendling. Utredningsområdet är avgränsat till E18 och dess genomfart i Karlstad.

Studien är ett led i att ta fram genomförbara och kostnadseffektiva åtgärder som underlag till revideringen av nationell- och regional transportplan 2022–2033 respektive kommunala budgetar och privata initiativ.

Handelskammaren Värmland har deltagit vid åtgärdsvalsstudiens workshops och lämnar här sitt remissyttrande.
I korthet handlar våra synpunkter om att:

  • Det är positiv att åtgärder för att främja kollektivtrafik görs, för att minska personbilstrafiken och därmed skapa bättre framkomlighet.
  • Vi välkomnar satsningar på kopplingen RV 61/62 och E18, där framkomligheten under pendlingstider behöver förbättras.
  • Vi hade önskat ett tydligare helhetsgrepp över samtliga transporter, då vi ser en risk att godstransportfrågan på E18 genom Karlstad faller mellan stolarna.

Läs hela remissyttrandet här.

Läs slutrapporten ”Åtgärdsvalsstudie – E18 genom Karlstad” här.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail