Svar på Nationell transportplan

En fungerande infrastruktur lyfts gång efter annan som en av de viktigaste faktorerna för att företag ska kunna verka och växa i Värmland. Det styr både hur gods kan transporteras och möjligheterna att få tillgång till rätt kompetens.

För en tid sedan presenterade Trafikverket sitt förslag till Nationell transportplan för 2018-2029. Nu har vi lämnat våra synpunkter på förslaget. Det finns mycket positivt att lyfta fram. Stråket Oslo-Stockholm är fortsatt utpekat som en brist, nya slussar finns med, likaså mötesseparering i stråket E45 Göteborg-Karlstad och åtgärder för att förbättra framkomligheten för tung trafik på vägnätet.

Samtidig saknar vi en del åtgärder. I vårt svar till Trafikverket pekar vi bland annat på att det krävs en ännu större satsning på järnvägen i stråket Stockholm-Oslo. Trafikverkets tidshorisont är för lång och de så välbehövliga större stråkövergripande insatserna finns inte med i planen.

Framför allt kommer det att krävas blocköverskridande partiöverläggningar för att ta fram långsiktiga spelregler kring finansiering av ny modern infrastruktur och säkrat underhåll av befintliga system. Först då kan vi se förbättringar som verkligen gör skillnad, både vad gäller miljövinster och nya jobb.

Du kan läsa hela vårt remissyttrande på förslaget till Nationell transportplan 2018-2029 här.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail