Vikten av kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom Värmlands besöksnäring

Besöksnäringen i Värmland sysselsätter cirka 8 000 årsverken och omsätter cirka 12 miljarder kronor (HUI). Svenska och utländska besökare genererade drygt 2,2 miljoner gästnätter i Värmland 2017 som håller en mer expansiv tillväxttakt än rikssnittet (SCB). Värmlands besöksnäring erbjuder inte bara en inkörsport till arbetsmarknaden för unga och nyanlända utan ger även långsiktiga karriärmöjligheter i en expansiv bransch med framtidstro.

I december presenterades den statliga utredningen Ett land att besöka (SOU 2017:95). I den står att kompetensförsörjningen inom besöksnäringen är en kritisk framgångsfaktor för fortsatt expansion. Värmlands utbildningsråd inom besöksnäringen består av Visit Värmland och de regionala utbildningsaktörerna. Vi arbetar för en god kompetensförsörjning till Värmlands besöksnäring samt att genom kompetensutvecklingsinsatser se till att kvalificerad arbetskraft stannar kvar i Värmland. Ökade utbildningsnivåer och kontinuerlig kompetensutveckling leder till högre kvalitet av de upplevelser vi erbjuder vilket ger nöjda och återvändande besökare och en bra plattform för fortsatt tillväxt.

Nyligen genomförde vi en kartläggning bland Visit Värmlands medlemmar. En majoritet av organisationerna tycker att det är ”svårt” eller ”mycket svårt” att hitta personal med rätt kompetens och mer än en tredjedel har ”stort” eller ”mycket stort” behov av kompetensutveckling för nuvarande personal, främst inom digitalisering och marknadsföring.

Viktigt för framtiden, enligt den nationella besöksnäringsutredningen och enligt vår undersökning, är en kombination av yrkesspecifik utbildning och allmän affärsmässig kompetens. Därför är det en styrka att vi i Värmland har en bred bas av turismutbildningar på flera nivåer och med olika inriktningar. Tingvallagymnasiets hotell- och turismprogram ger en bra bas att stå på för vidare utbildning eller som entrébiljett till arbetsmarknaden. Forshagaakademin har yrkesspecifika utbildningar inom sportfiskeguide, jaktguide och äventyrsturism samt en yrkeshögskoleutbildning inom sportfiskeguide eller jaktguide. Värmland är ett av enbart nio län i Sverige som har en turismrelaterad utbildning på folkhögskolenivå där Klarälvdalens folkhögskola erbjuder utbildningen turism och friluftsliv. På turismprogrammet vid Karlstads universitet står samhällsplanering och kommunikation i fokus och ger studenterna teoretiska, strategiska och analytiska förutsättningar för att kunna utveckla och planera framtidens hållbara turismdestinationer.

Matchning av arbetsmarknadens kompetensbehov och utbildningsutbudet beskrivs som nyckeln till kompetensförsörjningslåset. Därför har vi som målsättning att underlätta matchningen genom fysiska träffar mellan besöksnäringsföretagen och utbildningsinstitutionerna och genom en matchningstjänst på www.visitvarmland.org.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail