Nyhet
| 2024-06-27

Byggbranschen överens – går mot ljusare tider

Det har varit en tuff tid för byggbranschen i Värmland, men nu tror en majoritet av företagen som vi har pratat med att vändningen har kommit eller åtminstone är nära. Riksbankens nya ränteprognos är goda nyheter för branschen som helhet, även om en andra sänkning i juni hade varit önskvärd.

  Pandemi, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, inflation. Kraftiga räntehöjningar, lågkonjunktur, konkurser. Byggbranschen har drabbats hårt de senaste åren. Men så kom den första räntesänkningen från Riksbanken för en dryg månad sedan. Inflationen närmar sig 2 %. Varsel har dragits tillbaka. Hushållen är mer optimistiska inför framtiden. Betyder det att vändningen är här? Och att byggbranschen kan fungera som ett draglok in i en mer framåtlutad konjunktur? 

  De senaste tre veckorna har vi samtalat med över 40 medlemsföretag av varierande storlek och inriktning med koppling till byggbranschen för att få en nulägesbild och synen på framtiden.

  Varierande investeringsvilja

  I samtalen med våra medlemmar framkommer stora skillnader baserat på vilka segment man jobbar inom. De större aktörerna, som riktar sig mot såväl privatmarknaden och industrin som offentliga projekt och infrastrukturinvesteringar, upplever en fördel i att vara så breda. Bland de mer nischade företagen är det däremot väldigt blandat. Man menar att det finns en investeringsvilja inom den värmländska industrin och hos statliga myndigheter, som Trafikverket, Fortifikationsverket och Kriminalvården. Samtidigt som den kärvare ekonomiska situationen hos region och kommuner inverkar negativt. Några menar att det sker en ökad efterfrågan från privatpersoner och bostadsrättsföreningar när det gäller om- och tillbyggnation, samtidigt som de medlemsföretag som endast är exponerade mot bostadsutveckling och bostadsbyggande generellt har det fortsatt tufft. 

  ”2024 är katastrof, men vi hoppas att 2025 blir betydligt bättre.”

  "Våra kunder är till största delen offentliga, framför allt statliga. Med ökade ambitioner inom infrastrukturinvesteringar ökar efterfrågan ytterligare från goda nivåer. De ökade ambitionerna innebär med all sannolikhet fler projekt att räkna på och förhoppningsvis vinna."

  ”Industrin är det som tickar på för oss, där ser vi inga stopp alls.”

  "Vi mår ok, mycket tack vare bredden i våra uppdrag. De som jobbar mot bostadsmarknaden som står still har det betydligt tuffare.”

  Fortsatt avvaktande bostadsbyggande

  För bostadsbyggandet är det fortsatt mycket avvaktande. Vi får till oss att man kan ana vissa positiva signaler för en framtida återhämtning, men att det kommer dröja ytterligare innan det tar full fart. Och att Värmland jämförelsevis ligger senare i cykeln - först i loopen i byggbranschen är arkitekterna i storstäderna, där det börjat röra på sig en aning sedan ett par månader. 

  ”Vi ser en ljusning, det gör vi. Men det kommer dröja innan investeringsviljan är på samma nivå som för 3–5 år sedan. Därmed inte sagt att det inte kommer byggas nya bostäder i Värmland, men det är inget drag just nu.”

  "Det finns många planerade byggprojekt, men oklart om de kommer att startas. Vi ser att en eventuell ljusning inom bostadsbyggandet lär komma först 2025.”

  Några nischade aktörer säger sig dock redan ha påverkats av den psykologiska effekten av att räntebanan nådde sin topp i våras:

  ”Vi jobbar bara med nyproduktion av privatbostäder. Vi hade det riktigt tufft i fjol och hela vintern, men sen gick proppen ur och nu har vi planerade jobb hela året ut. Många gick nog och väntade på bättre tider och slog sedan till så fort det kom positiva signaler om räntesänkningar.”

  Vad behöver hända?

  På frågan om vad som behöver ske för att hjulen ska börja snurra fortare pekar flertalet medlemsföretag på fortsatta räntesänkningar, vilket också skulle inkludera att inflationen stabiliserats. Några pekar på att statliga stimulanser, som ytterligare rot-avdrag och subventioner kopplat till energieffektiviseringar, vore välkommet. Samtidigt som ytterligare andra menar att byggkostnaderna måste komma ner för att fler projekt ska kunna realiseras. 

  Många poängterar att det finns ett uppdämt behov som förr eller senare behöver hanteras, och tror och hoppas på en ketchup-effekt längre fram.

  "Tror att styrräntan styr som en grund, men det behövs också en kontinuitet för att investeringarna ska komma igång på riktigt igen. Och när det väl vänder så sker det nog också ganska fort.”

  "Det som skulle behövas är att byggkostnaderna går ner. Entreprenadindex är SCB:s samlade index över kostnaderna att bygga, vilka har gått upp cirka 30% på två år. Det skulle behövas någon form av stimulering av marknaden i form av statligt stöd för att marknaden ska fungera igen."

   "Vid månadsskiftet maj/juni höjdes rotavdragsbeloppet från 50 000 till 75 000 kronor per person. Men bara tillfälligt fram till årsskiftet. Bra, men det skulle behöva förlängas.”

  Vi följer utfallet

  Sammanfattningsvis konstaterar vi att medlemsföretagen med koppling till byggbranschen har ett varierande nuläge – från ”fortsatt väldigt tufft” till ”full fart”. Generellt spås dock en mer positiv framtid, även om det kan dröja ytterligare ett år eller mer innan de är där. Och att externa faktorer skulle kunna påskynda återhämtningen. 

  Konjunkturinstitutet prognostiserade i förra veckan att vi kommer att vara ur lågkonjunkturen först år 2026, och dagens besked från Riksbanken, som innehåller flera osäkerhetsfaktorer, pekar ändå på flera sänkningar under resten av 2024 och 2025. Vi på Handelskammaren fortsätter som alltid att följa utfallet och konsekvenserna för det värmländska näringslivet.