Nyhet
| 2021-11-25

Detta  behövs för ett elektrifierat  Värmland

Att elektrifiering är ett av de viktigaste verktygen för att minska klimatpåverkan. Det vet vi. Och att industrin och transportsektorn därav måste ställa om till fossilfri produktion och fossilfria transporter. Det vet vi också. Men har Värmland förutsättningarna att lyckas ställa om?   

För att diskutera detta bjöd vi in till ett seminarium. Över 100 företag  kom. Med oss hade vi representanter från energibolag, elnätsbolag, industrin och transportsektorn.   

Den snabba elektrifieringsomställningen för bland annat industri och transportsektorn leder till en väsentligt ökad elförbrukning. Framtidsscenarier pekar på en fördubbling från idag till 2050. Hur påverkar  det  Värmland  och hur ska den fossilfria elen produceras framöver?  

– Det byggs otroligt mycket vindkraft i norra Sverige men vi måste lösa diskussionen ”Not in my  backyard”.  Det kommer  att behöva byggas mycket vindkraft på andra platser i landet också,  för att  kunna göra omställningen från fossilt till fossilfritt och ha möjlighet att ta emot nya elintensiva industrier, säger Erik Kornfeld, vd på Karlstad Energi.  

Även överföringskapaciteten är ett problem. Dessutom drabbas Värmland särskilt av  de störningar som blir.  Det finns  också  problem  med  att ansluta ny elproduktion i Värmland,  enligt Svenska Kraftnät  ska det vara löst till 2026.   

–  Blickar  vi framåt  kommer det att bli mer lönsamt att energieffektivisera. Vi  behöver  använda elen till rätt saker.  Vi kommer att gå från att flytta energi geografiskt till att flytta energi i tid, säger han.   

Det tar tid – vi måste börja idag  

Per Selldén, chef för anslutningar industri och produktion på  Ellevio,  betonar att  det kommer att krävas stora infrastrukturinvesteringar och en stor strukturell samhällsförändring,  för att nå de nationella klimatmålen. Och man måste börja idag. Långa tillståndsprocesser gör att det tar tid.   

– Det kommer att behövas nya elledningar, ny elproduktion och man måste göra aktiva val och våga ta beslut. Det bygger på att vi måste ha ett gott samarbete  med alla inblandade parter, säger han.  

Hur ser läget ut i Värmland?  

Ur ett värmlandsperspektiv menar Per Selldén att situationen inte ser nattsvart ut. Värmland har inte samma situation med rejäla kapacitetsproblem som finns på andra platser i landet.  

– Vi ser att det finns möjlighet till viss elintensiv nyetablering i länet  där det  finns starkare elnätskapacitet. Och det här kan ju göras i kombination med den kända industriella expansionen, säger Per Selldén.   

Värmland är industritungt vilket gör frågan om elektrifiering intressant.    

Marie Morin,  platschef på Stora Ensos bruk i Skoghall, säger att de i allra högsta grad vill vara med och bidra till klimatomställningen.  

– Vi på Skoghalls Bruk är bra riggade för att säga att vi gör förpackningar med lågt koldioxidavtryck. Vi är ett integrerat bruk, därför är elektrifiering mer intressant på transportsidan än inne i fabriken.  Där  kommer  vi  att satsa på överflyttning från väg till räls, säger hon.   

Hoppfull om en snabb elektrifiering   

Lars Reinholdsson, vd på LBC Frakt, är hoppfull om en snabb elektrifiering inom transport.  De närmaste  10 åren  ställer de  om från diesel till el.  

– Jag är helt övertygad om att vi klarar det, men den stora utmaningen är ju att ha energiförsörjningen  på rätt ställe. Det behöver  finnas  laddstationer  utspritt  över  regionen.  Vi måste se utifrån det regionala perspektivet för att kunna stödja en sån här operation, säger han.