Nyhet
| 2024-01-25

Satsa på infrastruktur för konkurrenskraft och kompetensförsörjning

Förra veckan lämnade Trafikverket över sitt inriktningsunderlag till regeringen. Där redovisas vad myndigheten vill göra på en övergripande nivå under perioden 2026–2037. Ett stort fokus läggs på drift och underhåll av det befintliga väg- och järnvägsnätet. Inriktningsunderlaget pekar inte ut vilka nya projekt som ska realiseras, men stråken Stockholm-Oslo och Göteborg-Oslo nämns som viktiga. Samtidigt är de ekonomiska anslagen inte tillräckliga för att realisera nyinvesteringar.

– Vi ser positivt på att den befintliga infrastrukturen får ett stort fokus. Det krävs för att person- och godstransporter ska fungera i hela Värmland. Men när så mycket av det ekonomiska utrymmet går till denna utgiftspost finns det inte mycket kvar till nyinvesteringar. Det krävs ytterligare anslag och alternativ finansiering om satsningar, inom exempelvis stråket Stockholm-Oslo, ska bli verklighet, säger Hans Albrektsson, näringspolitiskt ansvarig, Handelskammaren Värmland.

Handelskammaren Värmland är utpekad som en remissinstans. Vi kommer att analysera underlaget ytterligare. Därefter lämnar vi synpunkter och lyfter fram behov utifrån det värmländska perspektivet. Våra medlemsföretag ställer om, utvecklas, investerar och vill växa. Då måste också staten möta upp med satsningar som ger oss bättre förutsättningar.