Nyhet
| 2022-09-15

Hur ser energiflödet ut i Värmland?

Vi behöver ställa om till ett fossilfritt samhälle, samtidigt som vi tryggar Värmlands framtida energiförsörjning. Därför har vi tillsammans med Karlstads Energi tagit fram en bild över hur energiflödet i Värmland ser ut.

Bilden visar hur energin tillförs, omvandlas och hur den används i Värmland. Den visar även väldigt tydligt att företagen har en stor roll att spela i omställningen till ett fossilfritt Värmland.

Idag går 59 procent av den totala energianvändningen till industrin. En energi som förvisso till stor del både produceras och används av industrin själva. Här pratar vi om biobränslen, bioolja och avlut*.

Om Värmland ska bli fossilfritt 2045

Bilden visar också att Värmland har ett stort fossilberoende inom transporter. Energi som kommer från oljeprodukter förbrukas mer eller mindre enbart av våra transporter, en liten del går också till industrin.

Om Värmland ska bli fossilfritt 2045 behöver den energi som idag kommer från oljeprodukter, som står för 20 procent av vår totala energitillförsel, fasas ut och ersättas av förnybar el och mer biobränsle. För att klara den omställningen behöver vi producera mer el (behovet av el beräknas fördubblas fram till 2045!), men det behövs också en rad investeringar hos företagen och i fordonsflottan.

I Värmland är det en förhållandevis liten del av den totala energitillförseln som kommer från vatten-, vind- och solkraft. Genom fler solcellsparker och investeringar i bostadsrättsföreningar och företag, spås solenergin kunna öka med 50–100 procent per år de kommande åren.

Att investera i elektrifiering är ett av de viktigaste verktygen för att nå klimatmålen. Därför är det glädjande att Karlstads Energi, LBC-frakt och OK Värmland nu inleder en gemensam satsning på hållbara transporter i Värmland. Det blir sex snabbladdare för tunga transporter, strategiskt placerade i Arvika, Filipstad, Karlstad, Kristinehamn, Årjäng och Åmål.

”Elektrifieringen av tunga transporter är en av de mest betydelsefulla åtgärderna i omställningen mot ett fossilfritt Värmland. Den här infrastruktursatsningen är ett viktigt steg i rätt riktning”, säger Erik Kornfeld, vd för Karlstads Energi.

Vad kan vi göra nu?

Vi kan hjälpas åt att energieffektivisera här och nu. Varje sparad kWh gör skillnad. Många företag har varit på bollen sen länge och för andra finns nu ett fönster att växla upp.

”Genom att göra en energikartläggning kan du snabbt få fram förslag på enkla åtgärder som kan genomföras för att spara energi på kort sikt samt vilka mera omfattande åtgärder/investeringar som kan genomföras för att spara energi på längre sikt,” säger Maria Jepson som är projektledare på Länsstyrelsen Värmland.

Hur höstens och vinterns stödåtgärder till företagen kommer att utformas återstår att se, men redan nu finns åtgärder att göra och pengar att söka.

Marias 6 bästa tips till företagen för att spara el just nu:

 1. Justera ner temperaturen i lokalerna under höst, vinter och vår.
 2. Justera drifttider för ventilation och belysning.
 3. Tryckluft är en stor energitjuv - gå igenom din tryckluftsanläggning och laga läckor.
 4. Förändra rutiner och beteende, intrimning och justering (exempelvis släck ljuset när ingen är i lokalerna, stäng portar o.s.v.). Kan du omfördela energianvändningen över dygnet och därigenom sänka effektbehov och kostnader?
 5. Tilläggsisolera fastigheter som är för dåligt isolerade och byt gamla fönster mot treglasfönster. Isolera om du har hål runt exempelvis portar/dörrar och fönster.
 6. Gör en energikartläggning - få svar på vilka långsiktiga investeringar som kan vara aktuella för att effektivisera produktionsprocesser, samt exempelvis installation av bergvärme, solceller eller fjärrvärme för att begränsa kostnaderna för uppvärmning.

5 länkar om klimatrådgivning och befintliga stöd:

 1. Genomför en energikartläggning för att fastställa vad företaget använder energi till. På Energimyndighetens hemsida finns samlad information om vad företag kan göra för att effektivisera sin energianvändning.  
 2. Ta hjälp av din kommun. Region Värmland har ett energikontor, där du finner samlad information med kontaktuppgifter till energi- och klimatrådgivningen i din kommun Energikontor Värmland - Region Värmland.
 3. Lokal, opartisk och kostnadsfri rådgivning om energieffektivisering och förnybar energi. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen ger råd till hushåll, föreningar och företag. Projektmedel, bidrag och företagsstöd - Region Värmland
 4. Sök pengar för energi- och klimatinsatser. Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS) har sammanställt en rapport som beskriver var man kan söka pengar för energi- och klimatinsatser.
 5. Klimatklivet är ett klimatinvesteringsstöd för företag som vill begränsa sin klimatpåverkan. Klimatinvesteringsstöd kan bland annat sökas för konvertering till fossilfri energi. Mera info finner du på Länsstyrelsen Värmlands hemsida.

* Biobränslen är ett samlingsbegrepp för bränslen som har det gemensamt att de tillverkas av organiskt material, det vill säga växter, slam från reningsverk eller slaktavfall. Bioolja är en form av flytande biobränsle som räknas som ett naturligt, förnybart alternativ till de tidigare mer använda fossila bränslena. Avlut är den restlut (restvätska) som erhålles efter avslutat massakok eller efter bleksteg.