Nyhet
| 2022-12-16

Lokal elproduktion stärker Värmland

En elektrifierad fordonsflotta och en industri som ställer om kräver mer el. Begränsningar i överföringskapaciteten mellan Sveriges fyra elprisområden gör att ökad elproduktion i regionen skapar direkt nytta för Värmland. 

"Ökad elproduktion i SE3, där Värmland ingår, minskar risken för att vi ska hamna i en situation där elen inte räcker till. Förutom att säkra tillgången bidrar det också till att pressa ner priserna", säger Tomas Brunzell elnätschef Ellevio Mellansverige. 

Prognoser visar på så mycket som en fördubbling av elförbrukningen i Sverige fram till 2045. 

"Det finns el att tillgå för att täcka dagens behov, men risken för frånkoppling har ökat och för att klara oss i framtiden behöver vi både rusta upp nätet och producera mer el." 

70 procent lokal elproduktion 

2021 var 70 procent (4 185 GWh) av Värmlands elförsörjning lokalt producerad. 793 GWh, motsvarande drygt 13 procent, kom från vindkraftverk runt om i länet. Här finns potential att öka Värmlands elproduktion ytterligare. Nackdelen är att den inte är planerbar. 

"Även om vindkraften inte kan producera när det är vindstilla bidrar den till att säkra tillgången på el över hela året. Mer vindkraft under blåsiga dagar, gör att vi kan spara vattenkraften till när den behövs som mest. "

Vindkraft står för ca 13 procent av Värmlands lokala elproduktion.

Ny kapacitet 2031 

I Värmland finns idag 10 vindkraftsparker, men fler är på gång. Sex parker är under byggnation och ytterligare fyra har tillstånd att bygga. Men därefter är det stopp, i alla fall ett tag. 

"För en månad sedan fick vi besked av Svenska Kraftnät att vi först 2031 kan koppla på ytterligare storskalig elproduktion till stamnätet i Värmland, utöver den som redan är planerad. Det tidigare besked var 2028. Det är tillståndshantering för att förstärka ledningen mellan Trollhättan och Göteborg som dragit ut på tiden", berättar Tomas Brunzell. 

Mest ansträng är läget i norra och västra Värmland. Där är det stopp för all ny elproduktion över 1 MW som ska ut på region- ochstamnätet. För centrala Värmland är begränsningen 5 MW, vilket motsvarar effekten för ett vindkraftsverk. Läget i östra Värmland ser något bättre ut. Där gör Ellevio en bedömning från fall till fall, beroende på var i nätet elproduktionen ska kopplas på.  

Fortsatt planering och ökad acceptans 

Trots begränsningarna är det enligt Tomas Brunzell viktigt att vi fortsätter att planera för ytterligare elproduktion: 

"Det är långa processer och ska vi ha något på plats när det går att koppla på mer är det nu vi ska dra i gång. Vi undersöker också möjligheten att ansluta ny elproduktion tidigare, men då med avtalade begränsningar för hur mycket el du får producera under korta perioder, när inmatningen är som störst."

Förutom långa tillståndsprocesser fördröjs utbyggnaden av elproduktion och ledningar ofta av överklaganden. Ibland stoppas planerna på vindkraft helt genom kommunernas veto. 

"Ska vi kunna bygga ut elnätet och elproduktionen i den takt som behövs måste tillståndsprocesserna bli kortare och vi måste hitta sätt att öka acceptansen för den här typen av projekt."

Energiflödet i Värmland

Företagen har en stor roll att spela i omställningen till ett fossilfritt Värmland. Därför har Handelskammaren tillsammans med Karlstads Energi tagit fram en bild över hur energiflödet i Värmland ser ut. Bilden visar hur energin tillförs, omvandlas och hur den används i Värmland.