Kommunikationer

Framkomligheten är en helt avgörande faktor för företagen

I vardagen är framkomligheten en helt avgörande faktor för företagen. Medarbetare ska komma till jobbet och hem igen. Kunder och leverantörer ska besöka företaget och varor ska transporteras såväl till den egna verksamheten som till kunder världen över. Alla transportslag behövs och ska användas så kostnads- och miljöeffektivt som möjligt och där de passar bäst.

Alla har vi framöver en ett stort arbete att göra för att minska vår klimatpåverkan. Sättet vi transporterar gods och oss själva spelar en avgörande roll för att kunna ställa om till ett mer hållbart samhälle utan nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045.

Den 1 januari 2018 trädde en ny klimatlag i kraft, med syfte att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Utsläppen från inrikes transporter, exklusive flyg, ska minska med minst 70 procent till år 2030 och Sverige ska vara klimatneutralt till år 2045.

Jobba och bo där du vill

Väl fungerande arbetsmarknadsregioner, där företag i hela regionen har tillgång till rätt kompetens och där du kan bo och arbeta där du vill, kräver också ett väl fungerande transportsystem. Vi jobbar för goda möjligheter att pendla, via kollektivtrafikens tåg och bussar eller med cykel och personbil. Detta gör vi bland annat genom att lyfta och diskutera kring näringslivets behov i dialog med kollektivtrafik- och infrastrukturplanerare.

Affärsresor med världen som arbetsplats

Värmländska företag ska kunna verka utan gränser, varken lokala eller globala. Världen är mångas arbetsplats och marknad och det måste lätt kunna ta sig från A till B. Oavsett om destinationen är Stockholm, Oslo eller Shanghai. Lika tillgängligt måste Värmland vara för sin omvärld, så att alla turister, mötesdeltagare, kunder, ägare och leverantörer lätt kan ta sig hit.

Vi jobbar för att våra företags medarbetare ska ha snabba och tillförlitliga affärsresemöjligheter. Utifrån vårt geografiska läge kräver det satsningar på såväl tåg och bil som internationell flygtillgänglighet. På väg mot ett mer hållbart fossilfritt resande, behöver vi, parallellt med den tekniska utvecklingen och omställningen till förnyelsebara drivmedel, prata om hur vi reser och hur vi möts. Dessutom behövs investeringar i järnvägen.

Utveckla stråket Stockholm-Oslo

Handelskammaren jobbar för investeringar i stråket Stockholm-Oslo, ett mycket viktigt stråk för det värmländska näringslivet som binder samman 3,4 miljoner människor. Norge är vår största marknad och kopplingen till Stockholm är stark. Lägg där till all pendling, alla affärsresor och alla godstransporter som sker i stråket varje dag.

Vi behöver en tillförlitligare och snabbare järnväg som ger ökade möjligheter till pendling och affärsresor. Det skapar närhet till kunder och leverantörer, men också större möjligheter för företagen att få tag på rätt kompetens. En utbyggd järnväg är också ett viktigt steg mot ett mer hållbart transportsystem, där fler väljer tåget framför bil och flyg.

Vi står därför bakom bolaget Oslo-Stockholm 2.55s arbete med syfta att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Stockholm och Oslo och få ner restiden däremellan till under tre timmar. I detta arbete beräknas restiden Karlstad-Gardemoen bli 70 minuter och Karlstad-Örebro landa på 35 minuter. Något som skulle rita om såväl resemönster som arbetsmarknad.

Hållbara godstransporter för hållbara affärer

Omställningen till ett fossilfritt transportsystem behöver gå hand i hand med ett hållbart transportsystem och en hållbar konkurrenskraft. Råvaror, produkter och avfall är en del av företagsverksamhet och är också en förutsättning för Värmlands konkurrenskraft. Godset behöver dock transporteras så effektivt som möjligt och med minsta klimatpåverkan.

Vi jobbar för ett hållbart transportsystem där såväl väg och vatten som järnväg har sin roll att fylla. Transportslagen i sig behöver effektiviseras, men det behövs också bättre möjligheter att samverka – både mellan transportslag och aktörer. Handelskammaren erbjuder en mötesplats där transportköpare, transportörer och samhällsplanerare kan diskutera samverkansformer.